__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"ed151":{"name":"Main Accent","parent":-1},"12ff1":{"name":"Accent Dark","parent":"ed151"}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"ed151":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"},"12ff1":{"val":"rgb(152, 11, 131)","hsl_parent_dependency":{"h":309,"l":0.32,"s":0.86}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"ed151":{"val":"rgb(55, 179, 233)","hsl":{"h":198,"s":0.8,"l":0.56,"a":1}},"12ff1":{"val":"rgb(13, 49, 65)","hsl_parent_dependency":{"h":198,"s":0.66,"l":0.15,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__

Tôi là Lê Ngọc Hân

Cảm ơn bạn đã và đang đồng hành với tôi trong thời gian qua. Sứ mệnh của tôi là giúp bạn có một cơ thể khỏe mạnh đích thực.

© 2020 Lê Ngọc Hân

0909570820 Chat ZALO
.
.
.
.
>